Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych1 - dalej nazywanego
RODO - chcemy przekazać Państwu następujące nformacje:

1. Administrator danych.
Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w związku ze złożeniem zamówienia oraz zawarciem i wykonywaniem umowy jest Roman Styrczewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KANTOR WYMIANY WALUT STYRCZEWSKI ROMAN, ul. Kolejowa 5, 63-500 Ostrzeszów, NIP: 6221025970, dalej nazwany "Administratorem". Administrator danych decyduje o tym, w jaki sposób Państwa dane będą wykorzystane i zabezpieczone oraz realizuje Państwa uprawnienia wynikające z RODO.

Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
- wysyłając wiadomosć na adres e-mail: rstyrczewski@avertis.pl,
- osobiscie z Administratorem w jego siedzibie albo
- wysyłając list na adres: KANTOR WYMIANY WALUT STYRCZEWSKI ROMAN, ul. Kolejowa 5, 63-500 Ostrzeszów.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych.
Państwa dane osobowe podane w złożonym zamówieniu lub przekazane w związku z zawarciem umowy są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:

  a. zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy, realizacji Państwa uprawnień z tytułu rękojmi oraz kontaktowania się z Państwem w sprawach z tym związanych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy oraz podjęcia działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem);

  b. wystawienia i przechowywania faktury VAT oraz innych dokumentów księgowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku nałożonego na Administratora przez prawo podatkowe);

  c. prowadzenia rejestru transakcji wymiany walut i identyfikacji Klienta oraz zastosowania innych środków bezpieczeństwa wymaganych przez prawo dla transakcji podlegających obowiązkowi rejestracji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora przez art. 8 i 8b ustawy z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu);

  d. ustalenia, obrony, dochodzenia i windykacji ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora);

  e. kontaktowania się w sprawach związanych z zawartą umową z osobami przez Państwa wyznaczonymi (podstawa prawna - art. 6
ust. 1 lit. f) RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych Administratora – ułatwienie wykonania zawartej umowy i spełnienie oczekiwań Klientów).

3. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy nie jest wymagane przez prawo, ale ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i prawidłowe wykonanie umowy będzie niemożliwe.

Natomiast w przypadku dokonywania transakcji wymiany waluty, która podlega obowiązkowi rejestracji, Administrator zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 16.11.2000 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu Administrator ma obowiązek identyfikacji Klienta i żądania podania imienia i nazwiska, obywatelstwa, adresu, PESEL, daty urodzenia, numeru dokumentu tożsamości, kodu kraju osoby dokonującej transakcji lub reprezentującej taki podmiot.

4. Jak długo Administrator będzie przechowywał Państwa dane?
Państwa potrzebne do zawarcia i realizacji umowy będą przechowywane przez czas wykonywania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z jej zawarcia lub z tytułu rękojmi, a w przypadku, gdy została wystawiona faktura VAT dane będą przechowywane przez okres 6 lat liczonych od końca roku, w którym faktura VAT została wystawiona.

Administrator będzie przechowywał dane w rejestrze transakcji wymiany walut oraz inne informacje wymagane przez ustawę z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez okres
5 lat od końca roku, w którym dokonano transakcji wymiany waluty.

5. Odbiorcy Państwa danych.
Administrator przekaże Państwa dane następującym kategoriom odbiorców:
- przewoźnikom dostarczającym do Państwa zamówione towary,
- podwykonawcom wspierającym Administratora przy realizacji umowy,
- podwykonawcom wspierającym Administratora przy realizacji umowy,
- podmiotom świadczącym usługi płatnicze (np. banki), usługi doradcze, prawne lub księgowe,
- uprawnionym podmiotom publicznym i organom administracji publicznej.

6. Państwa uprawnienia.
Mają Państwo prawo żądać od Administratora:
  a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b. sprostowania lub uzupełnienia danych,
  c. przeniesienia danych do innego administratora lub wydania ich Państwu,
  d. usunięcia danych, które przetwarza Administrator,
  e. ograniczenia przetwarzania danych.

Prawo sprzeciwu

Niezależenie od praw wskazanych powyżej, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora. Prawo sprzeciwu przysługuje w przypadku wykorzystywania Państwa danych dla celów marketingu bezpośredniego oraz m.in. w sytuacji, gdy Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

7. Jak można skorzystać z przysługujących Państwu praw ?
Jeśli chcą Państwo skorzystać z wymienionych praw, wystarczy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem osobiście w jego siedzibie lub wysyłając odpowiednie żądanie pocztą tradycyjną albo na podany adres e-mail. Administrator może prosić Państwa o dodatkowe informacje niezbędne do Państwa identyfikacji i spełnienia żądania. Możliwość realizacji niektórych praw jest uzależniona od podstawy, na jakiej Administrator wykorzystuje Państwa dane.

8. Skarga do organu nadzorczego.
Jeśli uważają Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe polskiego organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-913 Warszawa
www.uodo.gov.pl

9. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw nienależących do Unii Europejskiej.

10. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje.
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

11. Zabezpieczenie danych.
Administrator stosuje niezbędne środki, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczone i żeby nie mogły być wykorzystane przez osoby trzecie.

12. Krótki opis przysługujących Państwu uprawnień.

12.1. Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii – art. 15 RODO.
Mogą Państwo nieodpłatnie uzyskać od Administratora informację, czy Państwa dane są przez niego przetwarzane oraz zażądać dostępu do tych danych i przekazania informacji na temat:
  a. celu przetwarzania danych,
  b. kategorii przetwarzanych danych,
  c. odbiorców lub kategorii odbiorców tych danych,
  d. planowanego okresu przechowywania danych,
  e. przysługujących Państwu praw,
  f. możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  g. źródła, z którego Administrator pozyskał Państwa dane.

Mają też Państwo prawo otrzymać kopię danych przetwarzanych przez Administratora (korzystanie z tego uprawnienia nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób). Kopie danych mogą być wydawane w formie elektronicznej lub papierowej, a pierwsza kopia jest bezpłatna.

12.2. Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO.
Jeśli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo żądać, aby Administrator je poprawił lub uzupełnił.

12.3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
Mogą Państwo żądać niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te dane osobowe, jeśli występuje chociaż jedna z poniższych okoliczności:

  a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub są w inny sposób przetwarzane,
  b. cofnęli Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy przetwarzania Państwa danych,
  c. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych i brak jest nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów Administratora wobec podstaw tego sprzeciwu albo wnieśli Państwo sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego,
  d. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  e. obowiązek usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa,
  f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem dzieciom usług społeczeństwa informacyjnego.

Administrator powinien także powiadomić podmioty, którym udostępnił dane osobowe, o skorzystaniu przez Państwa z tego prawa, aby zostały usunięte łącza do tych danych, ich kopie lub replikacje.

Administrator będzie mógł odmówić usunięcia Państwa danych, np. jeśli przetwarzanie danych jest wymagane przez prawo albo jest konieczne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

12.4.Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO.
Mają Państwo prawo żądać od Administratora wydania przetwarzanych danych osobowych, które mogą Państwo sami przesłać do innego administratora danych. Mogą też Państwo wskazać administratora danych, któremu Administrator ma bezpośrednio przesłać te dane. Wspomniane prawo dotyczy wyłącznie danych, które sami Państwo przekazali Administratorowi i są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Muszą być one także wykorzystywane przez Administratora na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

12.5.Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO.
Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych mogą Państwo skorzystać w przypadku, kiedy:
  a. kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (na czas weryfikacji ich poprawności),
  b. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu,
  c. Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  d. wnosicie Państwo sprzeciw (na czas oceny, czy interes Administratora jest nadrzędny nad podstawami, na których opierają Państwo swój sprzeciw).

W czasie ograniczenia przetwarzania Administrator powinien przechowywać dane osobowe i nie może ich przetwarzać w inny sposób bez Państwa zgody, chyba że będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. Administrator powinien poinformować również odbiorców, którym przekazał Państwa dane, o dokonanym ograniczeniu przetwarzania. Administrator uprzedzi też Państwa o zamierzonym uchyleniu ograniczenia przetwarzania danych.

12.6.Prawo sprzeciwu – art. 21 RODO.
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, gdy Administrator wykorzystuje Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wtedy Administrator niezwłocznie przestanie przetwarzać w tym celu Państwa dane osobowe.

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, gdy Administrator wykorzystuje Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wtedy Administrator niezwłocznie przestanie przetwarzać w tym celu Państwa dane osobowe.

1art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wstecz Do góry Dalej

designed by Avertis